| Rruge dhe Autostrada

Ndertim i rruges “Pandi Stillu”

Punime ne trotuar, punime ne rrugen eksistuese, punime per murin mbajtes, punime prishjeje, punime per mure te rinj rethuese, punime elektrike, punime per kanalizimet e ujrave te zeza, punime per kanalizimet e ujrave te shiut.

Rikonstruksion rruga Ura e Drinit – Ura e Bunes, Shkoder

Punime rrugore, punime vepra arti, punime ne trotuar, ndricim rrugor, punime per spostim linje elektrike dhe telefoni, punime per mure mbajtese, punime per rrjetin e ujesjellsit, gjelberim dhe sinjalistika rrugore, punime ndricimi ne trotuaret anesore.