| Rruge dhe Autostrada

Rionstrusion i rruges Hotolisht – Frar

Punime rrugore, pastrimi dhe sistemimi i sheshit te ndertimit, tuba drenazhi, kanele betoni, spekatje me bitum, bordura dhe trotuare, punime bio-inxhinierike.

Rikonstruksion i rruges Peshkopi – Ushtelenxe

Punime ne rruge, punime germimi, ure, punime bio-inxhinierike, pastrim i tepricave dhe mbeturanave te rruges, heqja e pemeve, kanal per shkarkimin e mbetjeve, rregullim i shtresave eksistuese te rruges, zgjerim i rruges eksistuese, shtrese asfalt betoni dhe shtrese binderi.

Rikonstruksion rruga Lezhë – Shëngjin

Punime germimi, punime shtresash, punime betoni ne vepra arti e trotuare, punime sinjalistike, punime ujesjellsi, punime kanalizimi, c'vendosja e linjave Kw, linja e ndricimit, tuba dhe puseta, linja per KESH dhe TELEKOM.

Sistemim Asfaltim rruga Pajove-Sheze-Pekisht-Belsh

Rikonstruksion dhe sistemim afaltim i rruges, punime germimi te llojeve te ndryshme dhe mbushje ne rruge te llojeve te ndryshme, ndertim vepra arti, punime nen shtresash dhe shtresash, punime sinjalistike.

Rikonstruksion i rruges Aksi 2 dhe Rruga Lidhese 3, fshati Yzberish

Zona e zgjerimit te rruges, kolektori K.U.Z, puseta kolektoreve Tombino, kanale largim ujrat shiu, puseta largimi ujrash, bordurat, trotuaret, ndricimi, spostimi i linave, punime per linjat rezerve, punime per linjen e ujesjellsit, zgara pritese per ujrat e shiut, themel betoni me mure prites / mure mbajtes dhe ane e jashtme e trotuarit.

Ndertim Rruge Qender Kamez-Cerkeze

Germime dheu kasonete me makineri + transport materiali, prishje objektesh, tabela rrugore, vijeaime ne asfalt, puseta shiu, tuba te llojeve te ndryshme dhe me diametra te ndryshem, punime ne K.U.Z, mbushje me zhavor te seleksionuar, punime per ujesjelllsin, punime per ndricimin