| Rruge dhe Autostrada

Sistemim, Asfaltim Hyrja e Qytetit Shkoder

Punime ne rruge, punime trotuari, punime vepra arti, punime elektrike, rikuperim i shtresave te asfaltit, punime per linjat e KUZ pergjate rruges, punime ndricimi, tub beton arme me diameter te ndryshem, bordure e parapregatitur, shtresa zhavori dhe mbushje te llojeve te ndryshme, kanalet e kullimit sinjalizime rrugore.

Rikonstrusion Rruga e Korpusit

Punime rrugore, punime trotuari, punime kanalizimi, punime per spostim linje elektrike ekzistuese, punime ndricimi, punime fondi rezerve.

Sistemim, Asfalim i Rruges se Policise, Shkoder

Punime rrugore, punime KUB, punime KUZ, punime ne rrjetin e ujesjellesit, germim dhe transport dherash, mbushje me zhavor, shtrese cakulli, sperkatje me bitum, shtrese binderi, shtrese asfaltbetoni, ndertim bordure.

Rikonstruksion rruga “Fetah Barbullushi”Loti II

Punime ne rruge, punime germimi, punime shtresash, trotuaret, rrjeti inxhinierik, punime kanalizimi ne KUB, punime kanalizime KUZ, rikonstruksion ujesjellesi, punime toke, punime hidraulike, ndricim rrugor, sinjalistika horizontale rrugore, gjelberimi.

Rikonstruksion rruga “Fetah Barbullushi”Loti I

Punime ne rruge, punime germimi, punime shtresash, trotuaret, rrjeti inxhinierik, punime kanalizimi ne KUB, punime kanalizime KUZ, rikonstruksion ujesjellesi, punime toke, punime hidraulike, ndricim rrugor, sinjalistika horizontale rrugore, gjelberimi.