| Rruge dhe Autostrada

(Shqip) Sistemim, Asfaltim Hyrja e Qytetit Shkoder

(Shqip) Punime ne rruge, punime trotuari, punime vepra arti, punime elektrike, rikuperim i shtresave te asfaltit, punime per linjat e KUZ pergjate rruges, punime ndricimi, tub beton arme me diameter te ndryshem, bordure e parapregatitur, shtresa zhavori dhe mbushje te llojeve te ndryshme, kanalet e kullimit sinjalizime rrugore.

(Shqip) Sistemim, Asfalim i Rruges se Policise, Shkoder

(Shqip) Punime rrugore, punime KUB, punime KUZ, punime ne rrjetin e ujesjellesit, germim dhe transport dherash, mbushje me zhavor, shtrese cakulli, sperkatje me bitum, shtrese binderi, shtrese asfaltbetoni, ndertim bordure.

(Shqip) Rikonstruksion rruga “Fetah Barbullushi”Loti II

(Shqip) Punime ne rruge, punime germimi, punime shtresash, trotuaret, rrjeti inxhinierik, punime kanalizimi ne KUB, punime kanalizime KUZ, rikonstruksion ujesjellesi, punime toke, punime hidraulike, ndricim rrugor, sinjalistika horizontale rrugore, gjelberimi.

(Shqip) Rikonstruksion rruga “Fetah Barbullushi”Loti I

(Shqip) Punime ne rruge, punime germimi, punime shtresash, trotuaret, rrjeti inxhinierik, punime kanalizimi ne KUB, punime kanalizime KUZ, rikonstruksion ujesjellesi, punime toke, punime hidraulike, ndricim rrugor, sinjalistika horizontale rrugore, gjelberimi.