| Ujesjelles dhe Kanalizime

(Shqip) Ndertimi i ujesjellesave rurale per fshatrat Markaj, Gajrep, Shemri, Prush, Borje, Shtreze, Oreshke, Qarku Kukes

(Shqip) Furnizimi dhe permirsimi I furnizimit me uje te banoreve te fshatrave, Markaj, Gajrep, Shemri, Prush, Borje, Shtrze, Oreshke, te qarkut Kukes. Punime dheu, punime betoni e b/arme, punime shtresash, stacion pompimi dhe kabina elektrike, linja dergimi stacion - rrezervuar, linja elektrike, waterstop plastic, tuba e pjese speciale dhe konsull metalik, saracineska me diameter te ndryshem, tub P.E. me diameter te ndryshem, tub celiku me diameter te ndryshem.

(Shqip) Rrjet Primar Kanalizim Ujrash te Zeza, Ujesjelles ne Frutikulture-Kamez dhe Rehabilitimi i Kolektorit Kryesor Eksistues te Ujrave te Zeza Kamez

(Shqip) Mbushje dheu, mbushje dheu, shtrese zhavori, tub betoni me permasa te ndryshme, puseta, mur mbajtes betoni, veshje kanalit me beton, hekur, rrjet gabjon, kapak gize, disifektim me gelqere, shkalle metalike, mbushje me rere, pusete betoni, saraciske e madhesive te ndryshme, tridegesh me fllanxha, fllanxha bllokimi, tapa fundore me diameter te ndryshem.

(Shqip) Linje Primare Ujesjellesi, Kanalizime te Ujrave te Zeza, Rruge Mbrostar Ferko, Fier

(Shqip) Punime betoni, germim dheu, mbushje me ngjeshje dhe mbushje me zhavor, tub PVC te permasave te ndryshme, puseta me diametra te ndryshem, tuba celiku te diametrave te ndryshem, shtrese cakulli dhe binder, shtrese asfalt betoni, tub HDPE me diameter te ndryshem, fllanxhe me diamter te ndryshem, pjese speciale, brryla, tapa, saracineske me diameter te ndryshem,

Riparimi dhe ndertimi i argjinatures se lumit Kir, Shkoder, Pjesa 3

(Shqip) Mbrojtja e qytetit te Shkodres nga lumi Kir, pjesa 3. Rikonstruktimi i argjinatures dhe veshjes se skarpates, germim dhe transport me buldozer per sistemimin dhe mbathje te argjinatures gjatesore me zhavor lumi, punime betoni, mbushje dhe ngjeshje me zhavor lumi, rrjete celiku e zinkuar per gabionat, hekur periodik me diameter 10 mm per koshat e gabionave.

(Shqip) Rehabilitimi i Kanalit Ujites Sete, Diber

(Shqip) Germime dheu te ndyshme, tubacion celiku te permasave te ndryshme, kanal ujites sipas gjurmes eksistuese, beton M-200 per veshje dhe brezin e kanalit, sifon me tuba celiku te permasave te ndryshme.

(Shqip) Ndertim i ujesjellsit te fshatrave Fllake, Kamenice, Jubice, Sterbeq, Kalldrum, Dober – Komuna Qender, Malesi e Madhe

(Shqip) Furnizimi dhe permirsimi I furnizimit me uje te banoreve te komunes Qender, Malesi e Madhe. punime dheu, punime betoni e b/arme, punime shtresash, stacion pompimi dhe kabina elektrike, linja dergimi stacion - rrezervuar, linja elektrike, waterstop plastic, tuba e pjese speciale dhe konsull metalik, saracineska me diameter te ndryshem, tub P.E. me diameter te ndryshem, tub celiku me diameter te ndryshem.

(Shqip) Ndertim i Depos me Volum 6000 m3 ne Qytetin Studenti , Tirane

(Shqip) Linjat e furnizimit dhe shperndarjes ne depon e ujit W-6500 m3. Tuba celiku te permasave te ndryshme, saracineske te permasave te ndryshme, xhunto zmontimi te permasave te ndryshme, punime betoni dhe beton armeje, punime hidroizolimi, punime shtresash nen themel dhe pusete, punime hidraulike te ndryshme, sistemim ndertim rruge dhe spostim tubacioni.