| Ujesjelles dhe Kanalizime

(Shqip) Ndertim i Depos me Volum 6500 m3 Gurore Dajt ,Tirane

(Shqip) Linjat e furnizimit dhe shperndarjes ne depon e ujit W-6500 m3. Tuba celiku te permasave te ndryshme, saracineske te permasave te ndryshme, xhunto zmontimi te permasave te ndryshme, punime betoni dhe beton armeje, punime hidroizolimi, punime shtresash nen themel dhe pusete, punime hidraulike te ndryshme, sistemim ndertim rruge dhe spostim tubacioni.

(Shqip) Furnizimi me uje I zones Balldre I Ri, fshatrat Torovice, Kolajakaj, Shami I Kuq, Komuna Balldre, Lezhe.

(Shqip) Ndertimi i sistemit te furnizimit me uje per fshatrat Torovice, Balldre i Ri, Kolajakaj, Shami i Kuq. Germim dheu, tuba celiku te permasave te ndryshme, saracineska te permasave te ndryshme, konstruksion metalik mbeshtetje tubi dhe pompash, mure beton arme, solete beton arme, izolim dyshemeje, rikunstruksion i stacionit te pompes, kabines elektrike, dhe lidhje e depos me pompat centrifuge, punime ndertimi, punime elektrike, shpimi i pusit nr. 1, shpimi i pusit nr. 2, impjanti i klorinimit.

(Shqip) Ujesjellesi i Velipojes, Faza 2

(Shqip) Furnizimi me uje I plazhit Velipoje. Pus shpimet e ujit (cope3), linja pompe zhytese depo grumbulluese, punime elektrike, germim dheu zbankime + themele, stacioni pompimit, rrjeti shperndares ne plazhe, shpim pusi hidrologjik, instalim tubi galvanizues, tuba celiku te permasave te ndryshme, saracineska te permasave te ndryshme, hekur betoni, rakorderi P.E.

(Shqip) Ndertim i Rrjetit te Jashtem te Ujesjellesit te qytetit Bajram Currit pjesa 2

(Shqip) Germime dheu, mure betoni, themel betoni, hidroizolime me me dy duar bitum, mbushje e gure, mbushje me zhavor, peno beton, tuba celiku te madhesive te ndryshme, saracineska te madhesive te ndyshme, zgara metalike, tubacion celiku te madhesive te ndryshme dhe ne varesi te funksionit, brryla celiku, ajruesa me madhesi te ndryshme, puseta ajrimi, degezime dhe shkarkimi, termoizolim tubacioni.

(Shqip) Ndertim i Rrjetit te Jashtem te Ujesjellesit te qytetit Bajram Currit.

(Shqip) Germime dheu, mure betoni, themel betoni, hidroizolime me me dy duar bitum, mbushje e gure, mbushje me zhavor, peno beton, tuba celiku te madhesive te ndryshme, saracineska te madhesive te ndyshme, zgara metalike, tubacion celiku te madhesive te ndryshme dhe ne varesi te funksionit, brryla celiku, ajruesa me madhesi te ndryshme, puseta ajrimi, degezime dhe shkarkimi, termoizolim tubacioni.

(Shqip) Ndertim ujesjellsi Berdice e madhe – Berdice e mesme, Masmalaj, Shkoder

(Shqip) Depo uji 500 m3, stacion pompimi dhe kabina elektrike, linja dergimi stacion - rrezervuar, linja elektrike, waterstop plastic, tuba e pjese speciale dhe konsull metalik, saracineska me diameter te ndryshem, tub P.E. me diameter te ndryshem, tub celiku me diameter 150m/m, rrakorderi P.E. bashkues, fllanxha, pastrim disifektim dhe testim tubash.

(Shqip) Furnizim me uje Komuna Kastrat faza 2

(Shqip) Ndertimi I sistemit te furnizimit me uje per fshatrat Kastrat dhe Bratosh ne Komunen e Kastratit, Shqiperi. Ngritje kantieri, pengesa, punime paraprake dhe permbyllse, punime dheu dhe demolite, instalime hidraulike, punime betoni dhe beton arme, kapake pusetash dhe shkallare, izolim solete rezervuaresh/pusetash.

(Shqip) Reabilitimi I sistemit te furnizimit me uje Komuna Velipoje, Shkoder, Faza 3

(Shqip) Furnizimi dhe permirsimi I furnizimit me uje te banoreve te komunes, si dhe furnizimin me uje te plazhit te velipojes. Reabilitimi I rrezervuarit eksistues, izolime speciale perkatese, saracineska te madhesive te ndryshme, fllanxha pershtatese te madhesive te ndryshme ,germim kanali ne toke te zakonshme, tuba H.D.P.E te madhesive te ndryshme.

(Shqip) Ndertim ujesjellesi i Velipojes, Shkoder

(Shqip) Ndertim ujesjellesi ne Velipoje, punime dheu, punime betoni e b/arme, punime shtresash, punime suvatimi, prishje ndreqje rruge, pus ajrimi dhe shkarkimi, tuba politileni me madhesi te ndryshme.

(Shqip) Ndertim ujesjellesi i Velipojes, Shkoder

(Shqip) Ndertim ujesjellesi ne Velipoje, punime dheu, punime betoni e b/arme, punime shtresash, punime suvatimi, prishje ndreqje rruge, pus ajrimi dhe shkarkimi, tuba politileni me madhesi te ndryshme.