(Shqip) Furnizimi me uje I zones Balldre I Ri, fshatrat Torovice, Kolajakaj, Shami I Kuq, Komuna Balldre, Lezhe.
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
71174130 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
27 month
Time Frame :
2009 - 2011
Location :
(Shqip) Balldre, Lezhe
Description :
(Shqip) Ndertimi i sistemit te furnizimit me uje per fshatrat Torovice, Balldre i Ri, Kolajakaj, Shami i Kuq. Germim dheu, tuba celiku te permasave te ndryshme, saracineska te permasave te ndryshme, konstruksion metalik mbeshtetje tubi dhe pompash, mure beton arme, solete beton arme, izolim dyshemeje, rikunstruksion i stacionit te pompes, kabines elektrike, dhe lidhje e depos me pompat centrifuge, punime ndertimi, punime elektrike, shpimi i pusit nr. 1, shpimi i pusit nr. 2, impjanti i klorinimit.