(Shqip) Ndertim i Godines se re te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Korce.
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
166760269 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
15 month
Time Frame :
2009 - 2010
Location :
(Shqip) Korce
Description :
(Shqip) Punime dheu, punime betoni dhe beton arme, punime hekuri, punime shtresash, punime savatimi e bojatisjeje, punime tarace, punime dyer dritare, brisoleje, punime sistemimi, punime mekanike, sistem mbrojtjeje nga zjarri, sinjalistika dhe kodi i ndeksimit, punime montimi, sistemi i furnizimit me uje dhe pajisje hidrosanitare, stacioni i pompimit, sistemimi i shperndarjes se ujit sanitar, montimi i pajisjeve hidrosanitare e mekanike, shkarkimi i jashtem i ujrave te zeza, kullimi i ujrave te shiut dhe pusetat, sistem ngrohjeje, punime elektrike.