(Shqip) Ndertim i Rrjetit te Jashtem te Ujesjellesit te qytetit Bajram Currit.
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
362920823 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
19 month
Time Frame :
2008 - 2010
Location :
(Shqip) Tropoje
Description :
(Shqip) Germime dheu, mure betoni, themel betoni, hidroizolime me me dy duar bitum, mbushje e gure, mbushje me zhavor, peno beton, tuba celiku te madhesive te ndryshme, saracineska te madhesive te ndyshme, zgara metalike, tubacion celiku te madhesive te ndryshme dhe ne varesi te funksionit, brryla celiku, ajruesa me madhesi te ndryshme, puseta ajrimi, degezime dhe shkarkimi, termoizolim tubacioni.