referenca

(Shqip) Ndertimi i ujesjellesave rurale per fshatrat Markaj, Gajrep, Shemri, Prush, Borje, Shtreze, Oreshke, Qarku Kukes

(Shqip) Furnizimi dhe permirsimi I furnizimit me uje te banoreve te fshatrave, Markaj, Gajrep, Shemri, Prush, Borje, Shtrze, Oreshke, te qarkut Kukes. Punime dheu, punime betoni e b/arme, punime shtresash, stacion pompimi dhe kabina elektrike, linja dergimi stacion - rrezervuar, linja elektrike, waterstop plastic, tuba e pjese speciale dhe konsull metalik, saracineska me diameter te ndryshem, tub P.E. me diameter te ndryshem, tub celiku me diameter te ndryshem.

(Shqip) Rrjet Primar Kanalizim Ujrash te Zeza, Ujesjelles ne Frutikulture-Kamez dhe Rehabilitimi i Kolektorit Kryesor Eksistues te Ujrave te Zeza Kamez

(Shqip) Mbushje dheu, mbushje dheu, shtrese zhavori, tub betoni me permasa te ndryshme, puseta, mur mbajtes betoni, veshje kanalit me beton, hekur, rrjet gabjon, kapak gize, disifektim me gelqere, shkalle metalike, mbushje me rere, pusete betoni, saraciske e madhesive te ndryshme, tridegesh me fllanxha, fllanxha bllokimi, tapa fundore me diameter te ndryshem.

(Shqip) Linje Primare Ujesjellesi, Kanalizime te Ujrave te Zeza, Rruge Mbrostar Ferko, Fier

(Shqip) Punime betoni, germim dheu, mbushje me ngjeshje dhe mbushje me zhavor, tub PVC te permasave te ndryshme, puseta me diametra te ndryshem, tuba celiku te diametrave te ndryshem, shtrese cakulli dhe binder, shtrese asfalt betoni, tub HDPE me diameter te ndryshem, fllanxhe me diamter te ndryshem, pjese speciale, brryla, tapa, saracineske me diameter te ndryshem,

Riparimi dhe ndertimi i argjinatures se lumit Kir, Shkoder, Pjesa 3

(Shqip) Mbrojtja e qytetit te Shkodres nga lumi Kir, pjesa 3. Rikonstruktimi i argjinatures dhe veshjes se skarpates, germim dhe transport me buldozer per sistemimin dhe mbathje te argjinatures gjatesore me zhavor lumi, punime betoni, mbushje dhe ngjeshje me zhavor lumi, rrjete celiku e zinkuar per gabionat, hekur periodik me diameter 10 mm per koshat e gabionave.

(Shqip) Rehabilitimi i Kanalit Ujites Sete, Diber

(Shqip) Germime dheu te ndyshme, tubacion celiku te permasave te ndryshme, kanal ujites sipas gjurmes eksistuese, beton M-200 per veshje dhe brezin e kanalit, sifon me tuba celiku te permasave te ndryshme.

(Shqip) Ndertim i ujesjellsit te fshatrave Fllake, Kamenice, Jubice, Sterbeq, Kalldrum, Dober – Komuna Qender, Malesi e Madhe

(Shqip) Furnizimi dhe permirsimi I furnizimit me uje te banoreve te komunes Qender, Malesi e Madhe. punime dheu, punime betoni e b/arme, punime shtresash, stacion pompimi dhe kabina elektrike, linja dergimi stacion - rrezervuar, linja elektrike, waterstop plastic, tuba e pjese speciale dhe konsull metalik, saracineska me diameter te ndryshem, tub P.E. me diameter te ndryshem, tub celiku me diameter te ndryshem.

(Shqip) Ndertim i Depos me Volum 6000 m3 ne Qytetin Studenti , Tirane

(Shqip) Linjat e furnizimit dhe shperndarjes ne depon e ujit W-6500 m3. Tuba celiku te permasave te ndryshme, saracineske te permasave te ndryshme, xhunto zmontimi te permasave te ndryshme, punime betoni dhe beton armeje, punime hidroizolimi, punime shtresash nen themel dhe pusete, punime hidraulike te ndryshme, sistemim ndertim rruge dhe spostim tubacioni.

(Shqip) Ndertim i Depos me Volum 6500 m3 Gurore Dajt ,Tirane

(Shqip) Linjat e furnizimit dhe shperndarjes ne depon e ujit W-6500 m3. Tuba celiku te permasave te ndryshme, saracineske te permasave te ndryshme, xhunto zmontimi te permasave te ndryshme, punime betoni dhe beton armeje, punime hidroizolimi, punime shtresash nen themel dhe pusete, punime hidraulike te ndryshme, sistemim ndertim rruge dhe spostim tubacioni.

(Shqip) Furnizimi me uje I zones Balldre I Ri, fshatrat Torovice, Kolajakaj, Shami I Kuq, Komuna Balldre, Lezhe.

(Shqip) Ndertimi i sistemit te furnizimit me uje per fshatrat Torovice, Balldre i Ri, Kolajakaj, Shami i Kuq. Germim dheu, tuba celiku te permasave te ndryshme, saracineska te permasave te ndryshme, konstruksion metalik mbeshtetje tubi dhe pompash, mure beton arme, solete beton arme, izolim dyshemeje, rikunstruksion i stacionit te pompes, kabines elektrike, dhe lidhje e depos me pompat centrifuge, punime ndertimi, punime elektrike, shpimi i pusit nr. 1, shpimi i pusit nr. 2, impjanti i klorinimit.

(Shqip) Ujesjellesi i Velipojes, Faza 2

(Shqip) Furnizimi me uje I plazhit Velipoje. Pus shpimet e ujit (cope3), linja pompe zhytese depo grumbulluese, punime elektrike, germim dheu zbankime + themele, stacioni pompimit, rrjeti shperndares ne plazhe, shpim pusi hidrologjik, instalim tubi galvanizues, tuba celiku te permasave te ndryshme, saracineska te permasave te ndryshme, hekur betoni, rakorderi P.E.

(Shqip) Ndertim i Rrjetit te Jashtem te Ujesjellesit te qytetit Bajram Currit pjesa 2

(Shqip) Germime dheu, mure betoni, themel betoni, hidroizolime me me dy duar bitum, mbushje e gure, mbushje me zhavor, peno beton, tuba celiku te madhesive te ndryshme, saracineska te madhesive te ndyshme, zgara metalike, tubacion celiku te madhesive te ndryshme dhe ne varesi te funksionit, brryla celiku, ajruesa me madhesi te ndryshme, puseta ajrimi, degezime dhe shkarkimi, termoizolim tubacioni.

(Shqip) Ndertim i Rrjetit te Jashtem te Ujesjellesit te qytetit Bajram Currit.

(Shqip) Germime dheu, mure betoni, themel betoni, hidroizolime me me dy duar bitum, mbushje e gure, mbushje me zhavor, peno beton, tuba celiku te madhesive te ndryshme, saracineska te madhesive te ndyshme, zgara metalike, tubacion celiku te madhesive te ndryshme dhe ne varesi te funksionit, brryla celiku, ajruesa me madhesi te ndryshme, puseta ajrimi, degezime dhe shkarkimi, termoizolim tubacioni.

(Shqip) Ndertim ujesjellsi Berdice e madhe – Berdice e mesme, Masmalaj, Shkoder

(Shqip) Depo uji 500 m3, stacion pompimi dhe kabina elektrike, linja dergimi stacion - rrezervuar, linja elektrike, waterstop plastic, tuba e pjese speciale dhe konsull metalik, saracineska me diameter te ndryshem, tub P.E. me diameter te ndryshem, tub celiku me diameter 150m/m, rrakorderi P.E. bashkues, fllanxha, pastrim disifektim dhe testim tubash.

(Shqip) Furnizim me uje Komuna Kastrat faza 2

(Shqip) Ndertimi I sistemit te furnizimit me uje per fshatrat Kastrat dhe Bratosh ne Komunen e Kastratit, Shqiperi. Ngritje kantieri, pengesa, punime paraprake dhe permbyllse, punime dheu dhe demolite, instalime hidraulike, punime betoni dhe beton arme, kapake pusetash dhe shkallare, izolim solete rezervuaresh/pusetash.

(Shqip) Reabilitimi I sistemit te furnizimit me uje Komuna Velipoje, Shkoder, Faza 3

(Shqip) Furnizimi dhe permirsimi I furnizimit me uje te banoreve te komunes, si dhe furnizimin me uje te plazhit te velipojes. Reabilitimi I rrezervuarit eksistues, izolime speciale perkatese, saracineska te madhesive te ndryshme, fllanxha pershtatese te madhesive te ndryshme ,germim kanali ne toke te zakonshme, tuba H.D.P.E te madhesive te ndryshme.

(Shqip) Ndertim ujesjellesi i Velipojes, Shkoder

(Shqip) Ndertim ujesjellesi ne Velipoje, punime dheu, punime betoni e b/arme, punime shtresash, punime suvatimi, prishje ndreqje rruge, pus ajrimi dhe shkarkimi, tuba politileni me madhesi te ndryshme.

(Shqip) Ndertim i rruges “Pandi Stillu”

(Shqip) Punime ne trotuar, punime ne rrugen eksistuese, punime per murin mbajtes, punime prishjeje, punime per mure te rinj rethuese, punime elektrike, punime per kanalizimet e ujrave te zeza, punime per kanalizimet e ujrave te shiut.

(Shqip) Rikonstruksion i rruges Peshkopi – Ushtelenxe

(Shqip) Punime ne rruge, punime germimi, ure, punime bio-inxhinierike, pastrim i tepricave dhe mbeturanave te rruges, heqja e pemeve, kanal per shkarkimin e mbetjeve, rregullim i shtresave eksistuese te rruges, zgjerim i rruges eksistuese, shtrese asfalt betoni dhe shtrese binderi.

(Shqip) Rikonstruksion rruga Lezhë – Shëngjin

(Shqip) Punime germimi, punime shtresash, punime betoni ne vepra arti e trotuare, punime sinjalistike, punime ujesjellsi, punime kanalizimi, c'vendosja e linjave Kw, linja e ndricimit, tuba dhe puseta, linja per KESH dhe TELEKOM.

(Shqip) Rikonstruksion i rruges Aksi 2 dhe Rruga Lidhese 3, fshati Yzberish

(Shqip) Zona e zgjerimit te rruges, kolektori K.U.Z, puseta kolektoreve Tombino, kanale largim ujrat shiu, puseta largimi ujrash, bordurat, trotuaret, ndricimi, spostimi i linave, punime per linjat rezerve, punime per linjen e ujesjellsit, zgara pritese per ujrat e shiut, themel betoni me mure prites / mure mbajtes dhe ane e jashtme e trotuarit.

Ndertim Rruge Qender Kamez-Cerkeze

(Shqip) Germime dheu kasonete me makineri + transport materiali, prishje objektesh, tabela rrugore, vijeaime ne asfalt, puseta shiu, tuba te llojeve te ndryshme dhe me diametra te ndryshem, punime ne K.U.Z, mbushje me zhavor te seleksionuar, punime per ujesjelllsin, punime per ndricimin

(Shqip) Sistemim, Asfaltim Hyrja e Qytetit Shkoder

(Shqip) Punime ne rruge, punime trotuari, punime vepra arti, punime elektrike, rikuperim i shtresave te asfaltit, punime per linjat e KUZ pergjate rruges, punime ndricimi, tub beton arme me diameter te ndryshem, bordure e parapregatitur, shtresa zhavori dhe mbushje te llojeve te ndryshme, kanalet e kullimit sinjalizime rrugore.

(Shqip) Sistemim, Asfalim i Rruges se Policise, Shkoder

(Shqip) Punime rrugore, punime KUB, punime KUZ, punime ne rrjetin e ujesjellesit, germim dhe transport dherash, mbushje me zhavor, shtrese cakulli, sperkatje me bitum, shtrese binderi, shtrese asfaltbetoni, ndertim bordure.

(Shqip) Rikonstruksion rruga “Fetah Barbullushi”Loti II

(Shqip) Punime ne rruge, punime germimi, punime shtresash, trotuaret, rrjeti inxhinierik, punime kanalizimi ne KUB, punime kanalizime KUZ, rikonstruksion ujesjellesi, punime toke, punime hidraulike, ndricim rrugor, sinjalistika horizontale rrugore, gjelberimi.

(Shqip) Rikonstruksion rruga “Fetah Barbullushi”Loti I

(Shqip) Punime ne rruge, punime germimi, punime shtresash, trotuaret, rrjeti inxhinierik, punime kanalizimi ne KUB, punime kanalizime KUZ, rikonstruksion ujesjellesi, punime toke, punime hidraulike, ndricim rrugor, sinjalistika horizontale rrugore, gjelberimi.

(Shqip) Rikonstruksion rruga “Oso Kuka”

(Shqip) Rikonstruksion i shtresave te rruges, trotuareve dhe rikuperim i shtresave te asfaltit, kanalet e kullimit sinjalizime rrugore, vepra arti, punime elektrike, punime peisazhi.

(Shqip) Godine banimi 8 kate + garazh, Rruga “Vasil Shanto”, Shkoder

(Shqip) Punime dheu, punime murature dhe betoni, punime tarrace, punime shtresash e nenshtresash, punime suvatimi dhe veshje, punime bojatisje, punime dyer e dritare, punime te ndryshme, instalime elektrike, sistemi i furnizimit me uje dhe i sistemit Hidrant, shkarkimet dhe M.N.Z. , aparate sanitare, sistemi i ngrohjes individuale me radiatore, sistemi kompjuterik.

(Shqip) Zgjerimi i pjesshem i terminalit dhe bateri banjo publike jashte terminalit, Rinas

(Shqip) Punime dheu, punime murature dhe betoni, punime tarrace, punime shtresash e nenshtresash, punime suvatimi dhe veshje, punime bojatisje, punime dyer e dritare, punime te ndryshme, instalime elektrike, sistemi i furnizimit me uje dhe i sistemit Hidrant, shkarkimet dhe M.N.Z. , aparate sanitare, sistemi i ngrohjes individuale me radiatore, sistemi kompjuterik.

(Shqip) Rikonstruksion i Deges se Bankes Korce

(Shqip) Punime dherash, punime prishjeje, punime murature, punime betoni, punime rifiniture dhe shtresa, dyer dritare kangjella qepena, punime tarrace, punime ne sistemin e jashtem, ngrohje ventilim, instalime ngrohje, punime hidrosanitare dhe shkarkimet, instslime elektrike.

(Shqip) Ndertim Shkolla 8-vjecare Dragoc

(Shqip) Punime dheu, punime murature, punime beton/arme, punime izolim tarrace, punime shtresash, punime suvatimi, punime dyer dritare, punime te ndryshme, ujesjelles i brendshem, kanalizim i brendshem, aparate hidrosanitare, punime elektrike.

(Shqip) Rikonstruksion i shkolles “AJASEM”, Shkoder

(Shqip) Punime prishje, punime dheu, punime murature, punime betoni e beton/arme, punime tarace e catie, punime konstruksioni, punime shtrese, punime nenshtresash, punime dyer-dritare, punime suva + veshje, punime bojatisje, punime hidrosanitare, punime elektrike, punime shtese.

(Shqip) Rikonstruksion shkolla “Xheladin Fishta”, Shkoder

(Shqip) Punime prishje, punime dheu, punime murature, punime betoni e beton/arme, punime tarace e catie, punime konstruksioni, punime shtrese, punime nenshtresash, punime dyer-dritare, punime suva + veshje, punime bojatisje, punime hidrosanitare, punime elektrike, punime shtese.

(Shqip) Ndertim Shkolla “LIRIA”, Shkoder

(Shqip) Punime ndertimi, punime murature, punime betoni dhe beton arme, punime shtresash dhe nenshtresash, punime suvatimi, punime bojatisje, punime dyer dritare, punime te ndryshme.

(Shqip) Rikonstruksion i shkolles se Infermierise

(Shqip) Punime prishje, punime catie dhe hidroizolimi, punime suvatimi dhe mur tulle, punime bojatisje, veshje me pllaka dhe tavan i varur, punime dyer dritare, punime hidraulike dhe hidrosanitare, punime elektrike, sistemi kompjuterik.

(Shqip) Ndertim i ri i Shkolles 8-vjecare Koplik Siperm

(Shqip) Punime dheu, punime murature, punime beton/arme, punime izolim tarrace, punime shtresash, punime suvatimi, punime dyer dritare, punime te ndryshme, ujesjelles i brendshem, kanalizim i brendshem, aparate hidrosanitare, punime elektrike.

(Shqip) Rehabilitimi i Shkollave te Mesme “Myslym Keta” dhe “Musine Kokalari”.

(Shqip) Punime ndertimi, punime murature, punime betoni dhe beton arme, punime shtresash dhe nenshtresash, punime suvatimi, punime bojatisje, punime dyer dritare, punime te ndryshme, punime elektrike, sistemi i fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit, sistemi informatik dhe telefonik, tokezim i perseritur, mbrojtje nga shkarkimet atmosferike, sistemi i furnizimit me uje, shkarkimet, sistemi i kanalizimit, paisje teknologjike, aparate sanitare, sistemi i ngrohjes me radiatore, punime per gjelberim dhe oborri.

(Shqip) Rikonstruksion Shkolla e Mesme e Bashkuar, Rec

(Shqip) Punime prishje, punime murature, punime hekur betoni, punime catie, punime hidroizolimi, punime suvatimi, punime shtresash, punime dyer dritare, punime elektrike, punime hidraulike, punime hidrosanitare, banjot e jashtme te ambjentit te shkolles.

(Shqip) Rikonstruksion i Palestres se Shkolles “KOL IDROMENO”

(Shqip) Punime prishje, punime dheu, punime murature, punime betoni e beton/arme, punime tarace e catie, punime konstruksioni, punime shtrese, punime nenshtresash, punime dyer-dritare, punime suva + veshje, punime bojatisje, punime hidrosanitare, punime elektrike, punime shtese.

(Shqip) Ndertim, Shkolla 9-vjecare “Valiasi i Ri”, Kamez

(Shqip) Punime ndertimi, punime murature, punime betoni dhe beton arme, punime shtresash dhe nenshtresash, punime suvatimi, punime bojatisje, punime dyer dritare, punime te ndryshme, punime elektrike, sistemi i fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit, sistemi informatik dhe telefonik, tokezim i perseritur, mbrojtje nga shkarkimet atmosferike, sistemi i furnizimit me uje, shkarkimet, sistemi i kanalizimit, paisje teknologjike, aparate sanitare, sistemi i ngrohjes me radiatore, punime per gjelberim dhe oborri.

(Shqip) Shkolla “OBOT I RI” Shkoder, rikonstruksion dhe sistemim oborri

(Shqip) Punime prishje, punime dheu, punime murature, punime betoni e beton/arme, punime tarace e catie, punime konstruksioni, punime shtrese, punime nenshtresash, punime dyer-dritare, punime suva + veshje, punime bojatisje, punime te ndryshme, punime per murin rrethues, punime per ndertimin e fushave, punime sistemim oborri, punime hidrosanitare, punime elektrike, punime shtese.

(Shqip) Ndertim shkolla 9 vjecare + Kopesht Vukatane, Komuna Gur i Zi

(Shqip) Punime ndertimi, punime murature, punime betoni dhe beton arme, punime shtresash dhe nenshtresash, punime suvatimi, punime bojatisje, punime dyer dritare, punime te ndryshme, punime elektrike, sistemi i fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit, sistemi informatik dhe telefonik, tokezim i perseritur, mbrojtje nga shkarkimet atmosferike, sistemi i furnizimit me uje, shkarkimet, sistemi i kanalizimit, paisje teknologjike, aparate sanitare, sistemi i ngrohjes me radiatore, punime per gjelberim dhe oborri.

(Shqip) Rikonstruksion shkolla 9-vjecare “Ali Lacej”, Shkoder

(Shqip) Punime ndertimi, punime murature, punime betoni dhe beton arme, punime shtresash dhe nenshtresash, punime suvatimi, punime bojatisje, punime dyer dritare, punime te ndryshme, punime elektrike, sistemi i fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit, sistemi informatik dhe telefonik, tokezim i perseritur, mbrojtje nga shkarkimet atmosferike, sistemi i furnizimit me uje, shkarkimet, sistemi i kanalizimit, paisje teknologjike, aparate sanitare, sistemi i ngrohjes me radiatore, punime per gjelberim dhe oborri.

(Shqip) Ndertim godine shumefunksionale Vau Dejes

(Shqip) Punime dheu, punime murature, punime beton/arme, punime izolim tarrace, punime shtresash, punime suvatimi, punime dyer dritare, punime te ndryshme, ujesjelles i brendshem, kanalizim i brendshem, aparate hidrosanitare, punime elektrike.

(Shqip) Ndertim i Godines se re te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Korce.

(Shqip) Punime dheu, punime betoni dhe beton arme, punime hekuri, punime shtresash, punime savatimi e bojatisjeje, punime tarace, punime dyer dritare, brisoleje, punime sistemimi, punime mekanike, sistem mbrojtjeje nga zjarri, sinjalistika dhe kodi i ndeksimit, punime montimi, sistemi i furnizimit me uje dhe pajisje hidrosanitare, stacioni i pompimit, sistemimi i shperndarjes se ujit sanitar, montimi i pajisjeve hidrosanitare e mekanike, shkarkimi i jashtem i ujrave te zeza, kullimi i ujrave te shiut dhe pusetat, sistem ngrohjeje, punime elektrike.

(Shqip) Rikonstruksion i Godines se Komisariatit dhe Drejtorise se Qarkut, Korce

(Shqip) Punime dherash, punime prishjeje, punime murature, punime betoni, punime rifiniture dhe shtresa, dyer dritare, punime catie, punime ndertimore ne godinen e komisariatit, punime ndertimore ne godinen e re ne zyrat e pritjes te popullit, punime ne sistemin e jashtem, ngrohje ventilim, instalime ngrohje, punime hidrosanitare dhe shkarkimet, instslime elektrike, instalime te telefonise dhe kompjuterit, sistem vezhgimi me kamera, ndricim i jashtem, furnizim me energji.

(Shqip) Ndertim ujesjellesi i Velipojes, Shkoder

(Shqip) Ndertim ujesjellesi ne Velipoje, punime dheu, punime betoni e b/arme, punime shtresash, punime suvatimi, prishje ndreqje rruge, pus ajrimi dhe shkarkimi, tuba politileni me madhesi te ndryshme.

(Shqip) Banes 5 kate ne lagjen 13 Plazh, Durres

(Shqip) Punime dheu themel, punime murature e beton/arme, punime tarrace, punime shtresash, punime suvatimi, dyer dritare, instalime hidrosanitare, instalimi i ndricimit dhe i prizave, instalime telefonie dhe televizor.

“Republika” Boulevard Reconstruction, Korce

Punime nderimi, Punime elektrike, prishje shtrese asfalti, germim dheu, heqje bordura eksistuse, bordura guri, pllaka kuarci, shtylle ndricimi, tub plastik, tuba celiku, demontim shtylle, kabell me permasa te ndryshme, demontim shtylle, kabell tokezimi, elektroda tokezimi.

Kompleks Banimi 6 Kat + Bodrum + Papafingo, Shkoder.

Punime dheu, punime betoni dhe beton/arme, punime murature, punime shtresash, punime suvatimi dhe veshje, punime dyer dritare, punime bojatisje, punime ashensori + shkalle, instalime hidro sanitare, punime elektrike, punime telefonie e kompjuterike, punime ngrohje, punime mbrojtja kunder zjarrit.

Banese 3 kat + nencati + 1 kat dyqane, Shkoder

Punime dheu, punme betoni dhe beton arme, punime hekur betoni, punime murature, punime shtresash, punime hidroizolimi, punime dyer dritare, punime elektrike, punime hidrosanitare, punime per ngrohje ventilim, sistemime te jashtme

Godine Banimi 4-5 kat + Bodrum, Shkoder

Punime dheu, punme betoni dhe beton arme, punime hekur betoni, punime murature, punime shtresash, punime catije e hidroizolimi, punime suvatimi, punime veshjeje, punime dyer dritare, punime elekreike dhe hidraulike.

Rikonstruksion QKU, ESKU, Reparti Ushtarak nr 4400, Tirane

Germimet, prishje, cmontime, vepra ndertimi, shkalla e re, mbulesat matalike, muret e brendshme dhe muret e jashtme, shtrimi i pllakave, vepra te ndryshme, punime betoni e beton arme, konstruksione metalike, ujesjellesi me panel diellor, kanalizimi.