(Shqip) Rikonstruksion rruga Ura e Drinit – Ura e Bunes, Shkoder
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
129103252 Leke
Role :
(Shqip) "Curri" Sh.p.k. 49% dhe "S.M.O. Union" Sh.p.k. 51%
Duration :
10 month
Time Frame :
2007 - 2008
Location :
(Shqip) Shkoder
Description :
(Shqip) Punime rrugore, punime vepra arti, punime ne trotuar, ndricim rrugor, punime per spostim linje elektrike dhe telefoni, punime per mure mbajtese, punime per rrjetin e ujesjellsit, gjelberim dhe sinjalistika rrugore, punime ndricimi ne trotuaret anesore.