(Shqip) Rrjet Primar Kanalizim Ujrash te Zeza, Ujesjelles ne Frutikulture-Kamez dhe Rehabilitimi i Kolektorit Kryesor Eksistues te Ujrave te Zeza Kamez
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
57186699 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
10 month
Time Frame :
2003 - 2004
Location :
(Shqip) Kamez
Description :
(Shqip) Mbushje dheu, mbushje dheu, shtrese zhavori, tub betoni me permasa te ndryshme, puseta, mur mbajtes betoni, veshje kanalit me beton, hekur, rrjet gabjon, kapak gize, disifektim me gelqere, shkalle metalike, mbushje me rere, pusete betoni, saraciske e madhesive te ndryshme, tridegesh me fllanxha, fllanxha bllokimi, tapa fundore me diameter te ndryshem.