(Shqip) Sistemim, Asfaltim Hyrja e Qytetit Shkoder
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
151178889 Leke
Role :
(Shqip) "CURRI" Sh.p.k. 31% dhe "S.M.O. Union" Sh.p.k. 69%
Duration :
9 month
Time Frame :
2006 - 2007
Location :
(Shqip) Shkoder
Description :
(Shqip) Punime ne rruge, punime trotuari, punime vepra arti, punime elektrike, rikuperim i shtresave te asfaltit, punime per linjat e KUZ pergjate rruges, punime ndricimi, tub beton arme me diameter te ndryshem, bordure e parapregatitur, shtresa zhavori dhe mbushje te llojeve te ndryshme, kanalet e kullimit sinjalizime rrugore.