(Shqip) Sistemim Asfaltim rruga Pajove-Sheze-Pekisht-Belsh
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
382595475 Leke
Role :
(Shqip) "CURRI" Sh.p.k. 42 % dhe S.M.O. Union 58 %
Duration :
13 month
Time Frame :
2009 - 2010
Location :
(Shqip) Pajove-Sheze-Pekisht-Belsh
Description :
(Shqip) Rikonstruksion dhe sistemim afaltim i rruges, punime germimi te llojeve te ndryshme dhe mbushje ne rruge te llojeve te ndryshme, ndertim vepra arti, punime nen shtresash dhe shtresash, punime sinjalistike.