Furnizim me uje Komuna Kastrat faza 2
Autoriteti Kontraktor :
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve
Vlera Zbatimit :
51653850 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
29 muaj
Periudha :
2004 - 2006
Vendndodhja :
Komuna, Kastrat
Pershkrimi :
Ndertimi I sistemit te furnizimit me uje per fshatrat Kastrat dhe Bratosh ne Komunen e Kastratit, Shqiperi. Ngritje kantieri, pengesa, punime paraprake dhe permbyllse, punime dheu dhe demolite, instalime hidraulike, punime betoni dhe beton arme, kapake pusetash dhe shkallare, izolim solete rezervuaresh/pusetash.