Furnizimi me uje I zones Balldre I Ri, fshatrat Torovice, Kolajakaj, Shami I Kuq, Komuna Balldre, Lezhe.
Autoriteti Kontraktor :
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve
Vlera Zbatimit :
71174130 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
27 muaj
Periudha :
2009 - 2011
Vendndodhja :
Balldre, Lezhe
Pershkrimi :
Ndertimi i sistemit te furnizimit me uje per fshatrat Torovice, Balldre i Ri, Kolajakaj, Shami i Kuq. Germim dheu, tuba celiku te permasave te ndryshme, saracineska te permasave te ndryshme, konstruksion metalik mbeshtetje tubi dhe pompash, mure beton arme, solete beton arme, izolim dyshemeje, rikunstruksion i stacionit te pompes, kabines elektrike, dhe lidhje e depos me pompat centrifuge, punime ndertimi, punime elektrike, shpimi i pusit nr. 1, shpimi i pusit nr. 2, impjanti i klorinimit.