Ndertim i Rrjetit te Jashtem te Ujesjellesit te qytetit Bajram Currit pjesa 2
Autoriteti Kontraktor :
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve
Vlera Zbatimit :
61994115 Leke
Roli :
"CURRI" sh.p.k. 80% dhe "KIERCBERGER-ALBANIA" sh,p.k. 20%
Kohezgjatja :
4 muaj
Periudha :
2011 - 2011
Vendndodhja :
Tropoje
Pershkrimi :
Germime dheu, mure betoni, themel betoni, hidroizolime me me dy duar bitum, mbushje e gure, mbushje me zhavor, peno beton, tuba celiku te madhesive te ndryshme, saracineska te madhesive te ndyshme, zgara metalike, tubacion celiku te madhesive te ndryshme dhe ne varesi te funksionit, brryla celiku, ajruesa me madhesi te ndryshme, puseta ajrimi, degezime dhe shkarkimi, termoizolim tubacioni.