Projekti i ndertimit te sistemit Ujesjellsit dhe Kanalizimeve ne Rajonin e Dibres ne komunat Maqellare dhe Shupenze
Autoriteti Kontraktor :
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve
Vlera Zbatimit :
51263850 Euro
Roli :
"CURRI" sh.p.k. 50% dhe "EURALDI" sh.p.k. 50%
Kohezgjatja :
27 muaj
Periudha :
2004 - 2006
Vendndodhja :
Diber
Pershkrimi :
Germim dhe mbushje, mbushje me material te germuar, zhtrese zhavori, beton, baton arme, hekur, bitume dhe suvatime, konstruksione matalike, rrejte teli, tuba arjimi, lyerje, izolimi i tubave te celikut, dhome manovrimi, hidrometer, tuba te llojeve te ndryshme dhe permasave te ndryshme, mates uji, rrethi mbrojtes, valvola