Sistemim, Asfaltim Hyrja e Qytetit Shkoder
Autoriteti Kontraktor :
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve
Vlera Zbatimit :
151178889 Leke
Roli :
"CURRI" Sh.p.k. 31% dhe "S.M.O. Union" Sh.p.k. 69%
Kohezgjatja :
9 muaj
Periudha :
2006 - 2007
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Punime ne rruge, punime trotuari, punime vepra arti, punime elektrike, rikuperim i shtresave te asfaltit, punime per linjat e KUZ pergjate rruges, punime ndricimi, tub beton arme me diameter te ndryshem, bordure e parapregatitur, shtresa zhavori dhe mbushje te llojeve te ndryshme, kanalet e kullimit sinjalizime rrugore.